Gradec Bold Italic czcionka

Licencja: Płatny
Języki: łacina
Przykład czcionki Gradec Bold Italic

Informacje o czcionce

Zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje o czcionce Gradec Bold Italic. Poniżej znajduje się tabela dotycząca wersji pliku czcionki, licencji, praw autorskich, projektanta i nazwy dostawcy. Informacje są pobierane z pliku czcionki "TTF".

Nazwa rodziny czcionki Gradec Bold
Nazwa czcionki Gradec Bold Italic
Nazwa stylu Bold Italic
Identyfikator czcionki 2.027;sdtp;Gradec-BoldItalic
Wersja czcionki Version 2.027;hotconv 1.0.109;makeotfexe 2.5.65596
Projektant Ji’ Toman
Projektant link http://sudetype.com
Link do sprzedawcy (dostawcy) http://sudetype.com
Producent Sudetype
Licencja Licenn’ ujedn‡n’ kÊp’smu Gradec Ê 1 Pedmt licenn’ho ujedn‡n’ 1.1 Pedmtem tohoto licenn’ho ujedn‡n’ mezi autorem a koncovm uivatelem je poskytnut’ nevhradn’ho opr‡vnn’ kÊuit’ p’sma Gradec ukotvenŽho v souborovŽm form‡tu OpenType Font (d‡le jen font) koncovŽmu uivateli, tedy pr‡vo font ‡dn u’vat. 1.2 Autorem p’sma je Ji’ Toman (nar. 17. œnora 1987, bytem Sametov‡ 731/11, 460 01 Liberec, esk‡ republika). 1.3 Opr‡vnnm uivatelem fontu je fyzick‡ (viz odst. 2.2) nebo pr‡vnick‡ (vizÊodst. 2.3) osoba, kter‡ font pou’v‡ k vytv‡en’ tiskovch aÊjinch materi‡l na z‡klad platnŽ licence k uit’ p’sma Gradec (vizÊodst. 2.1). 1.4 Instalov‡n’m a/nebo pou’v‡n’m fontu se uivatel zavazuje kÊdodrov‡n’ podm’nek, je jsou obsahem tohoto ujedn‡n’. Jestlie sÊtmito podm’nkami uivatel nesouhlas’, nen’ opr‡vnn font instalovat nebo pou’vat. 2 Poskytnut’ licence 2.1 ‡dnm zakoupen’m fontu se z‡rove poskytuje opr‡vnn’ kÊjeho uit’, aÊto za podm’nek upravench t’mto licenn’m ujedn‡n’m. Licence se vztahuje pouze na ezy p’sem zakoupench font. 2.2 V p’pad poskytnut’ licence k fontu fyzickŽ osob je opr‡vnnm uivatelem fontu pouze tato fyzick‡ osoba; bez souhlasu autora je vslovn zak‡z‡no licenci pev‡dt na tet’ osoby. 2.3 V p’pad poskytnut’ licence k fontu pr‡vnickŽ osob je opr‡vnnm uivatelem fontu kad‡ fyzick‡ osoba, je svoji innost prov‡d’ na z‡klad zad‡n’ aÊve prospch danŽ pr‡vnickŽ osoby aÊje sÊn’ vÊplatnŽm pracovnpr‡vn’m vztahu. Maxim‡ln’ poet souasnch uivatel fontu je roven potu uivatel, pro kterŽ je licence kÊuit’ p’sma poskytnuta. 2.4 Gradec je exkluzivn’m korpor‡tn’m p’smem Univerzity Hradec Kr‡lovŽ. Licence se tak poskytuje bez teritori‡ln’ho, mnostevn’ho i asovŽho omezen’, avak pouze pro tiskovŽ, prezentan’ a jinŽ materi‡ly Univerzity Hradec Kr‡lovŽ. Je vslovn zak‡z‡no pou’vat p’smo Gradec na prezentan’ch, tiskovch a jinch materi‡lech (komern’ iÊnekomern’ povahy) uivatele, jako i jakŽkoliv tet’ strany sÊvjimkou Univerzity Hradec Kr‡lovŽ. 3 Instalace fontu 3.1 Font me uivatel instalovat aÊpou’vat na libovolnŽm potu po’ta, pokud jsou vak obsluhov‡ny osobou, kter‡ je opr‡vnna font pou’vat. Uivatel se zavazuje zajistit, aby nedolo kÊneopr‡vnnŽmu uit’ fontu na po’ta’ch, na n font nainstaloval, aÊnese plnou odpovdnost za takovŽto neopr‡vnnŽ uit’. 4 Kop’rov‡n’ fontu 4.1 Font sm’ uivatel zkop’rovat na libovoln poet pamovch medi’, avak pouze pro osobn’ potebu. Je vdy bezpodm’nen nutno piloit iÊsoubor sÊplnm znn’m tohoto licenn’ho ujedn‡n’ aÊzhotovitel kopie se zavazuje font na pamovch mŽdi’ch pimenm zpsobem chr‡nit ped neopr‡vnnm pouit’m ciz’mi osobami. 4.2 Kopii fontu neme uivatel poskytnout tet’ stran, aÊto ani vÊp’pad, e jej tato pouije pro uivatele nebo jeho jmŽnem. Tet’ strana me od uivatele obdret kopii fontu pouze za pedpokladu, e je sama opr‡vnna font pou’vat aÊuivatele oÊtom prokazatelnm zpsobem informovala. 4.3 Zav‡dn’ fontu do elektronickch dokument je dovoleno pouze vÊzabezpeenŽm m—du (pouze pro ten’). Uivatel licence kÊpou’v‡n’ fontu mus’ zabezpeit, e p’jemci elektronickch dokument nebudou moci vyjmout font zÊtchto dokument nebo pou’t zaveden font pro adaptov‡n’ nebo pro vytv‡en’ novch dokument. 4.4 Zav‡dn’ fontu do internetovch str‡nek je vslovn zak‡z‡no. 5 Manipulace sÊfontem 5.1 P’smo v souboru fontu zakotvenŽ je chr‡nno p’slunmi ustanoven’mi autorskŽho z‡kona. 5.2 Font sm’ bt uivatelem licence konvertov‡n aÊinstalov‡n vÊjinŽm form‡tu pro pouit’ vÊjinch prostedc’ch pouze za splnn’ podm’nek definovanch t’mto ujedn‡n’m (zejmŽna sÊohledem na odst. 5.4), piem takto konvertovan font nesm’ bt d‡le ’en. 5.3 Uivatel licence nen’ opr‡vnn jakkoli upravovat i odstraovat n‡zev fontu ani ‡dnŽ dal’ identifikan’ œdaje vÊsouborech obsaench. 5.4 Uivatel licence nen’ opr‡vnn jakkoliv font mnit (vyjma p’padu uvedenŽho vÊodst. 5.2). Bez svolen’ autora je vslovn zak‡z‡no mnit proporce i tvarovŽ een’ p’sma, jako iÊjednotlivch liter, aÊto ani pro akcidenn’ pouit’ i pouit’ vÊlogotypu apod. Vjimkou je monost zmny prostrk‡n’ pi uit’ fontu oÊmax. 15 bod aÊzmna ’ky liter pi uit’ fontu oÊmaxim‡ln 4 %. Je zak‡z‡no p’smo nakl‡nt i jinak kosit. 6 Z‡ruka aÊodpovdnost 6.1 Autor neposkytuje uivateli ‡dnou z‡ruku pedstavuj’c’ zaruen’ vkonu, vsledku nebo prodejnosti vyplvaj’c’ zÊpou’v‡n’ fontu. 6.2 Autor nen’ uivateli licence nebo jakŽkoli dal’ tet’ stran odpovdn za jakŽkoli p’mŽ, nep’mŽ, vedlej’ nebo nahodilŽ kody (vetn kod ze ztr‡ty obchodn’ho zisku, peruen’ obchodu, ztr‡ty obchodn’ch informac’ aÊpodobn) vzniklŽ pouit’m fontu nebo manipulace sÊn’m. 6.3 VÊp’pad, e uivatel z‡vanm zpsobem poru’ toto licenn’ ujedn‡n’ aÊt’mto poruen’m vznikne autorovi nikoliv bezvznamn‡ koda, me bt vi uivateli uplatnn n‡rok na odkodnn’ aÊuhrazen’ takovŽ kody. 7 Ukonen’ platnosti licence 7.1 VÊp’pad, e uivatel poruil jakoukoli podm’nku tohoto licenn’ho ujedn‡n’, autor m‡ pr‡vo platnost licence neprodlen ukonit. Pi nikoliv bezvznamnŽm poruen’ licenn’ho ujedn‡n’ ze strany uivatele je autor opr‡vnn udlit uivateli smluvn’ pokutu a do ve 80 000 K, nedohodnou-li se strany jinak. N‡rok na n‡hradu kody vzniklŽ poruen’m licenn’ho ujedn‡n’ t’m nen’ doten. 7.2 VÊp’pad ukonen’ platnosti licence dle pedchoz’ho odstavce uivatel font aÊvechny sÊn’m spojenŽ komponenty (media, kopie aÊsÊnimi spojenŽ ‡sti) bu neprodlen vr‡t’ poskytovateli licence, nebo je zni’ aÊupust’ t’m od jejich dal’ho u’v‡n’. 7.3 Uivatel neme ukonit platnost licence jinak ne dohodou sÊautorem. Uivatel nem‡ n‡rok na jakoukoli finann’ kompenzaci vÊp’pad uputn’ od u’v‡n’ fontu, nedohodnou-li se strany jinak. 8 Obecn‡ ustanoven’ 8.1 Toto licenn’ ujedn‡n’ kÊu’v‡n’ fontu se ’d’ z‡kony eskŽ republiky. Uivatel instalac’ i/aÊu’v‡n’ fontu potvrzuje, e vechna ustanoven’ tohoto licenn’ho ujedn‡n’ peetl, porozuml jim aÊe souhlas’ se z‡vazky aÊpodm’nkami tohoto ujedn‡n’.
prawa autorskie Copyright © 2009Ð2020 by Jiri Toman / Sudetype. All rights reserved.
  • 31.01.2022
  • 38
  • 0
0

Inne czcionki

Uwagi

Download font
Dziękujemy za głos!